Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry.

VUOSIKOKOUS 2021

Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry

VUOSIKOKOUS 2021

Aika: 10.7.2021 klo 15.00
Paikka: Kotkajärven laavu, Niemikotkantie 239, Kotkajärvi

YLEISKESKUSTELU

Ennen varsinaista vuosikokousta keskusteltiin seuraavista aiheista:

- Laaditaan tiivistelmä Leader-hankerahoituksen tuella Kvvy:llä teetetystä Kotkajärven hoito- ja kunnossapitosuunnitelmasta ja tulostetaan se julisteeksi, jossa on yhteenveto suositelluista toimenpiteistä. Suunnitelma kokonaisuudessaan on kaikkien saatavilla yhdistyksen kotisivulla.

- Hankkeen tuella maastoon merkitty patikkareitti laavulta Pirttikoskelle tulostetaan myös karttamuotoon. Laitetaan reitin alkupisteeseen laavulle ja reitin varrelle postilaatikot, joihin laitetaan kartta, vieraskirja yms.

- Suunnitellaan yhdistykselle logo.

- Hankitaan kylätorneille postilaatikot, joita voidaan hyödyntää mm. yhdistyksen tiedotteiden jakelussa.

- ELY-keskuksen avustuksella tehtävä Järvenpäänlahden kasvillisuuden poisto juuriston rouhinnan avulla tehdään syyskuussa.

- Pohdittiin myös järvikasvillisuuden niittolaitteen hankkimista jäsenten käyttöön.

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.57.

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Olav Tirkkonen, sihteeriksi Pauliina Palonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Pia Niemikotka ja Heli Niemikotka, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Kokous oli kutsuttu koolle Hämeen Sanomissa julkaistulla ilmoituksella sekä tiedottamalla asiasta yhdistyksen kotisivuilla ja facebook- sivulla.

4 § Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5 § Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020 Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020. Pauliina Palonen luki tilintarkastajan lausunnon. Ne todettiin asianmukaisiksi ja hyväksyttiin. Päätettiin ostaa toiminnantarkastajalle viinipullo kiitokseksi pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen hyväksi.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille.

7 § Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus Esitettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Päätettiin täydentää sitä yleiskeskustelussa esitetyillä toimilla. Päätettiin, että huomioidaan yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuosi julkistamalla yhdistyksen logo ja järjestämällä kunnon venetsialaiset yhdistyksen jäsenille. Keskusteltiin siitä, miten saataisiin jäsenistöä aktivoitua ja lisää jäseniä. Toivottiin myös tapahtumia tasapuolisesti eri puolille järveä.
Esitettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022. Vahvistettiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma yllä mainituin muutoksin sekä tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksu päätettiin pitää 20 eurossa vuonna 2022.

8 § Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Reijo Lehtonen ja sihteerinä Pauliina Palonen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jonna Nieminen, Olli-Pekka Lukka, Heli Niemikotka ja Tero Tamminen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Veikko Ahlstén, Leila Lastikka, Pia Niemikotka ja Anne Tamminen.

9 § Vuoden 2021 toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta Toiminnantarkastajaksi valittiin Markku Heikkilä ja varatoiminnantarkastajaksi Ari Pakari.

10 § Muut asiat Keskusteltiin yhdistyksen nettisivujen tarpeellisuudesta. Päätettiin pitää omat nettisivut, koska ne toimivat hyvin, ja kaikki eivät ole Facebookissa. Lisäksi harkitaan yhdistyksen Instagram-tilin perustamista.

11 § Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Toimenpiteet järvellä

Saimme ELY-keskuksen myöntämän Manner-Suomen kehittämisohjelman tuen avulla valmiiksi KVVY Tutkimus Oy:n laatiman Kotkajärven tila ja kuormituksen peruskartoituksen sekä toimenpiteet järven hyvän tilan ylläpitämiseksi. Tutkimusraportti on 50-sivuinen, hyvin perusteellinen selvitys. Se on tutkimustulosten pohjalta laadittu järven peruskartoitus ja siltä pohjalta on hahmoteltu toimenpiteet järven parhaaksi. Raportti löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Jatkamme vielä saman saamamme tuen turvin retkeilypolun Kotkajärvi – Pirttikosken koulu kunnostusta ja merkitsemistä tämän kesän kuluessa.

Toinen saamamme avustus oli Hämeen elinkeino, -liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä 7 402,50 euroa valtion talousarvion momenteilta 351061 (Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen), 38057623 (Vesiensuojelun tehostamisohjelma).

Tuen turvin suoritetaan kesän lopulla syyskuussa Järvenpäänlahden itäsuunnan puolella vesikasvillisuuden jyrsintää. Vesikasvillisuuden jyrsintä suoritetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta ja kaikki jyrsitty kasvillisuus pyritään keräämään pois maalle kompostoitavaksi.

Hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään 14 805,00 euroa. Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat Kotkajärven niittoon/juurakoiden jyrsintään liittyvät kustannukset sisältäen talkootyön.

Me, kotkajärveläiset, voimme yhdessä ylläpitää järven hyvää tilaa!

Viime vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksu pitää ennallaan (20 €). Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksemme pankkitilille

Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki FI09 5680 4420 0180 28
31.5.2021 mennessä

Muista kirjoittaa viestikenttään nimesi ja osoitteesi, koska maksun kohdistaminen jäsenrekisteriimme tapahtuu tämän mukaisesti.

ILMOITTAKAA EDELLEEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEITANNE SIHTEERILLE !!! (pauliina.palonen@helsinki.fi) tai Olli-Pekka Lukalle (opmagic@gmail.com)

Näin saamme parhaiten säästettyä yhdistyksen tiedottamiskustannuksia.

Kotkajärvi.fi -kotisivuilla ja Facebookin Kotkajärvi -sivuilla julkaisemme edelleen jatkossakin ajankohtaisia asioita. Ilmoitelkaa omia havaintojanne sivujen kautta.

Edelleen jatkuvan pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia tämän vuoden vuosikokouksen paikasta ja ajankohdasta ilmoittelemme myöhemmin.

Tukirahahakemus hyväksytty

Valtion ja EU:n tukea saadaan Kotkajärven hoitotoimenpidesuunnitelman laadintaan ja ranta-asukkaiden aktivoimiseen järven omaehtoiseen hoitamiseen. Koko tukipäätöksen voit lukea täältä.

Infokirje - tässä sähköisenä!

Talvinen infokirje Kotkajärvestä ja yhdistyksen toiminnasta tässä linkissä. (Jos kirje näkyy hassusti vinossa, paina hiiren oikeaa näppäintä ja valitse "kierrä vastapäivään").

KOTKAJÄRVEN KEHITTÄMIS-JA SUOJELUYHDISTYKSEN HALLITUS 2021

Puheenjohtaja:
Reijo Lehtonen, p. 040 151 1524
reijo.s.lehtonen@gmail.com
Sääksmäentie 580, 37600 VALKEAKOSKI

Sihteeri: Pauliina Palonen, p. 045 675 7192
pauliina.palonen@helsinki.fi
Myrttitie 17 C, 00720 HELSINKI

Varsinaiset jäsenet:

Heli Niemikotka, p. 050 458 5147
heli.niemikotka@gmail.com

Jonna Nieminen, p. 040 7028998
jonna.nieminen@ilmapallokeskus.fi

Olli-Pekka Lukka, p. 040 830 7005
opmagic@gmail.com

Tero Tamminen

Varajäsenet:(lisää yhteystietoja myöhemmin)

Pia Niemikotka

Leila Lastikka

Anne Tamminen